Středočeské obce hospodaří nejlépe v republice

03 října, 2018

Příkladem jsou Jesenice, Benátky nad Jizerou, Hostivice či Votice

Praha, 2. října 2018 – Obce ve Středočeském kraji hospodařily v předvolebním roce 2017 nejlépe ze všech obcí v České republice, a to přesto, že jejich příjmy byly nižší než činil průměr za celou Českou republiku. V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 3,39 bodu, což je o 14 % lepší výsledek, než činí republikový průměr (3,93 bodu). Téměř polovina obcí Středočeského kraje získala jeden ze tří iRatingových stupňů svědčících o jejich výborné ekonomické kondici. Pouze necelá desetina se potom ocitla v pásmu indikujícícm špatnou ekonomickou situaci.  Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí.

Obce Středočeského kraje jako celek měly v uplynulém volebním období nejnižší běžné výdaje v přepočtu na jednoho obyvatele. Díky tomu mohly věnovat finanční prostředky na svůj rozvoj. „Celých 37 % všech výdajů středočeských obcí tvořily v letech 2014-2017 tzv. kapitálové výdaje, tedy investice sloužící k rozvoji obecní infrastruktury a obce jako takové, což je zdaleka nejvíce ze všech krajů,“ vysvětluje Luděk Mácha, projektový manažer služby iRating společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Z 1 144 obcí Středočeského kraje jich získalo 163 ratingový stupeň „A“, 227 stupeň „B+“ a 138 potom stupeň „B“. Jeden ze tří nejvyšších ratingových stupňů tak získalo celkem 528 obcí. Dalších 501 obcí získalo iRatingový stupeň „B-„ či „C+“, které indikují průměrné hospodaření, a 115 obcí potom získalo ratingový stupeň „C“ či „C-„. U těchto obcí existuje riziko, že mohou mít v budoucnu problémy s kvalitou poskytovaných obecních služeb.

Jesenice jako premiant mezi obcemi do 10 tisíc obyvatel

Příkladem obce s iRatingovým stupněm „A“ je obec Jesenice v okrese Praha-západ, která spadá do kategorie obcí mezi 5 a 10 tisíci obyvateli. Ze 143 podobně velkých obcí, které se  v České republice nacházejí, jich získalo podobné hodnocení jako Jesenice pouze 6. Jesenice přitom ratingový stupeň „A“ obdržela rovněž v roce 2016.

V rámci měst do 10 tisíc obyvatel si Jesenice vedla v posledních 4 letech výborně v celé řadě parametrů. Obecní příjmy rostly 2x rychleji než u podobně velkých obcí, výdaje dokonce 5x rychleji. Přesto Jesenice ušetřila 17 % veškerých příjmů (ostatní stejně velké obce pouze v průměru 6 %), a třetinu výdajů tvořily investice do rozvoje obce. Svůj rozvoj přitom obec nefinancovala na dluh. Zadlužení obce naopak kleslo o 60 %.

V období let 2014 – 2017 investovala obec podle starostky Radky Vladykové vysoké prostředky například do základního vdělávání, ať už jde o rekonstrukce základních škol či vybudování zcela nové školy. Významné investice putovaly také do rozšíření kapacity stávající čistírny odpadních vod a přípravu nové ČOV a také na rozšíření splaškové kanalizace do nových částí obce. V porovnání s ostatním městy stejné velikostní kategorie jsou trvale nadprůměrné také investice do péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, především do nákupu komunální techniky.

Benátky nad Jizerou – město bez dluhů, které investuje do obyvatel

Benátky nad Jizerou, které spadají do stejné kategorie obcí jako Jesenice, získaly v roce 2017 iRatingové hodnocení „B+“, které rovněž svědčí o velmi dobré ekonomické kondici obce. O dobrém hospodaření svědčí také fakt, že mezi lety 2012 a 2016 se ratingové hodnocení obce trvale drželo na nejvyšším stupni „A“. Ze 144 obcí podobné velikosti má podobné hodnocení jako Benátky nad Jizerou pouze 13 dalších obcí a pouze 7 obcí má hodnocení vyšší. Benátky nad Jizerou těží především z vysokých přebytků obecního rozpočtu a téměř nulového zadlužení obce.

Vyšší investice než ve srovnatelných městech plynou shodně do služeb pro obyvatelstvo a do oblasti pozemních komunikací. V roce 2017 proběhla také větší investice do územního rozvoje. Shodným dílem realizovalo město podle starosty Jaroslava Krále v roce 2014 také investici do péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a protierozní a požární ochrany.

Hostivice nadprůměrně investují do svého rozvoje

Město Hostivice spadá rovněř do kategire obcí do 10 tisíc obyvatel a v roce 2017 obdrželo již šestým rokem v řadě ratingové hodnocení „B+“. Jedním z důvodů nadprůměrného hodnocení obce je fakt, že postupně snižuje obecní dluh, a to více než ostatní obce v této kategorii. Rozpočet města je trvale přebytkový a to přesto, že téměř polovinu svých výdajů investuje město do svého rozvoje, a to s minimálním podílem investičních dotací.

Votice se jako menší obec soustředí na rozvojové aktivity

Obec Votice, která spadá do kategorie obcí do 5 tisíc obyvatel, se rovněž může pochlubit iRatingovým hodnocením „B+“. Ze 422 obcí v České republice má podobné hodnocení 42, ve Středočeském kraji potom 17. Votice rovněž průběžně snižují obecní dluh a dosahují vysokých rozpočtových přebytků. A to přesto, že do svého rozvoje investují více než podobně lidnaté obce v České republice. To Voticím umožňuje například několikanásobně vyšší příjem z pronájmu obecního majetku, než jaký mají jiné podobně lidnaté obce.

 

Kontakty na starosty zmíněných obcí:

Jesenice: Mgr. Radka Vladyková, radka.vladykova@mujesenice.cz

Benátky nad Jizerou: Jarslav Král, kral@benatky.cz

Hostivice:Jaroslav Kratochvíl, starosta@hostivice.eu

Votice: Jiří Slavík, jiri.slavik@votice