Služby

Nemotáme se v teorii, zúročujeme zkušenosti nabyté v praxi

Potřebujete se podívat na finanční situaci vaší obce z jiného úhlu pohledu? Znát nezávislý názor na hospodaření obce? Prozkoumat rozpočet do poslední koruny a najít, kde je prostor pro úspory? Chcete se pochlubit, že vaše obec zodpovědně hospodaří?

Na všechny zmíněné potřeby jsme pamatovali (a nejen na ty), přečtěte si, co vám můžeme nabídnout. Pokud byste měli speciální požadavek, napište nám, určitě společně najdeme řešení.

iRating

3

Srovnávací ekonomická analýza

3

Konzultace

3

Hospodaření obce rozebereme od A do Z

Máme odborníky s dlouholetou konzultační a poradenskou praxí. Spolupracujeme s partnery na veřejných aktivitách, účastníme se odborných konferencí a seminářů. Naše znalosti a zkušenosti vám rádi předáme.

Jsme objektivní a nezávislí – vycházíme z čísel, která nelžou. Je potřeba se na ně ale podívat z jiné perspektivy, číst mezi řádky a objevit, co se za nimi skrývá.

Předložíme kvalitní výstupy, které budou dobrou vizitkou vašeho působení v čele obce. Vyrobíme certifikát, kterým se budete moci prezentovat a získat tak důvěru občanů.

Naše služby jsou určeny pro obyvatele obcí, partnery a investory, poskytovatele dotací a média.

iRating

iRating je ratingové hodnocení finanční kondice obce s vysokou mírou objektivity. Posuzuje se míra závislosti obce na úvěrech a dotacích, aktivita obce při uskutečňování poslání a schopnost financovat investiční záměry z vlastních prostředků.

Je to čistá matematika bez subjektivního zásahu. Výpočet ratingu je pro všechny obce stejný. Při hodnocení vycházíme z rozpočtových a účetních ukazatelů za uplynulé dva roky, následně tyto výsledky porovnáváme s ostatními obcemi. Výsledkem je ratingový stupeň, který potvrdí kvalitu hodnocené obce.

Pozitivní ratingový stupeň je dobrým signálem pro veřejnost, že je obec finančně a hospodářsky zodpovědná.

Objednávka obsahuje certifikát (ukázka), ratingovou zprávu (ukázka) a tiskovou zprávu.

 

Certifikát

V online formě k použití na webových stránkách, v médiích, v obecním zpravodaji a zarámovaný certifikát k vyvěšení na úřadě.

Ratingová zpráva

Vysvětlení všech podrobností, porovnání a trend vývoje rozpočtových a finančních ukazatelů, které ocení zejména pracovníci ekonomických úseků.

Tisková zpráva

Tisková zpráva informující o dosaženém ratingovém stupni pro regionální média.

To mě zajímá!

Srovnávací ekonomická analýza

Odhaluje silné a slabé stránky v rozpočtu – jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. U výrazných odchylek se zastavíme a blíže je analyzujeme, najdeme možná vylepšení. O rozpočet je nutné pečovat v průběhu celého roku.

Vedení obce poskytujeme předběžné výsledky s předstihem a při osobní konzultaci probereme témata, která je potřeba důkladně analyzovat. Zaměříme se také na následná opatření, jež jsou zásadní pro úpravu priorit finančního hospodaření.

Každá z kapitol obsahuje odborné komentáře, tabulky a přehlednou grafiku s vizualizací zjištěných faktů. Veškerý materiál je možné dále použít například pro veřejná zasedání, komunikaci s obchodními partnery nebo tvorbu vlastních dokumentů.

Ekonomické vedení obce jistě využije podrobnou faktografickou přílohu. K dispozici jsou tabulky a grafy s výčtem hodnot ukazatelů obce, porovnání s obcemi v okrese, kraji i v celé České republice. Ukazatelé jsou členěny v souladu s rozpočtovou skladbou, která je platná pro obce. Příloha obsahuje samostatně druhové a odvětvové členění výdajů, v odvětvovém členění jsou uvedeny nejen celkové výdaje, ale i výdaje běžné a kapitálové.

Závěrem celé analýzy je přehledné zpracování silných a slabých stránek v hospodaření obce, budoucích příležitostí a možných hrozeb.

Konzultace

Při osobním setkání s vedením obce a ekonomickými odborníky:

Projdeme ratingové hodnocení a co obci přinese.

Porovnáme pozici obce vůči ostatním obcím v ČR na základě vybraných příjmových, výdajových a dalších ukazatelů.

Navrhneme možný vývoj finančních výsledků pro další období.

U

Najdeme možné zdroje pro zvýšení příjmů.

Prozkoumáme společně možné úspory ve výdajích.

Zaměříme se i na společnosti, které mají majetkovou účast obce, z hlediska finanční stability, majetkových a personálních vazeb a jejich přínosu pro rozpočet obce.

Posoudíme důvěryhodnost žadatelů o veřejnou zakázku a ostatních obchodních partnerů.