Obce loni hospodařily s přebytkem 27 miliard korun, za rekordním přebytkem stojí výrazný pokles investic

22 května, 2017

Hospodaření obcí bez započtení Prahy skončilo v roce 2016 v rekordním přebytku 27 miliard korun. Příjmy obcí klesly v minulém roce o 4 miliardy, zatímco jejich výdaje se snížily o 22 miliard korun. Obce také v minulém roce snížily počtvrté v řadě svůj celkový dluh, konkrétně o 5,3 miliardy korun. Celkem 510 obcí dosáhlo v souhrnném ekonomickém ukazateli iRating společnosti CRIF nejvyššího ratingového stupně A. Naopak 445 obcí obdrželo nejhorší ratingové hodnocení C-, což je o 51 obcí méně než minulý rok. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí.

Celkový iRating obcí se v minulém roce mírně zlepšil a byl tak nejlepší za posledních 7 let. Hospodaření 36 % obcí bylo v roce 2016 výborné nebo velmi dobré, 47 % hospodařilo s průměrnými výsledky, ale se stabilním výhledem, zatímco u 17 % obcí existuje riziko, že by mohly mít problémy s kvalitou poskytovaných obecních služeb. „Snížení počtu obcí v nejnižším ratingovém pásmu i mírné zvýšení počtu obcí v nejlepším pásmu ukazuje, že ekonomická situace obcí se stále zlepšuje. Nejlépe si v minulém roce vedly velmi malé obce do 199 obyvatel. Více než polovina z nich obdržela výborné či velmi dobré hodnocení,“ říká Luděk Mácha, manažer služby iRating obcí společnosti CRIF – Czech Credit Bureau s tím, že nejhůře si naopak vedly velké obce mezi jedním a pěti tisíci obyvateli. Z pohledu krajů se nejlépe vedlo obcím ve Středočeském kraji a na Vysočině. Naopak v průměru nejhůře dopadly obce v Olomouckém kraji a v Jihomoravském kraji.

Hospodaření obcí bylo v rekordním přebytku 27 miliard korun

Přebytek obecních rozpočtů se meziročně skokově zvýšil téměř na trojnásobek, když vzrostl z 10 miliard v roce 2015 na 27 miliard korun v loňském roce. Obce tak hospodařily s přebytkem již šestým rokem v řadě. Přebytkový rozpočet mělo v roce 2016 celkem 8 z 10 obcí a pouze pětina vykázala rozpočtový schodek. Obce přitom hospodařily s příjmy o 4 miliardy korun nižšími než v roce 2015. Za vysokým přebytkem stojí především snížení kapitálových výdajů obcí o více než 27 miliard korun, tedy o celých 40 %, kvůli čemuž se jejich celkové výdaje snížily o 22 miliard korun. „Pokles kapitálových výdajů souvisí s výrazným poklesem investičních dotací, které se snížily téměř o 60 %. Za nižší investiční aktivitou obcí i státu přitom stojí mimo jiné pomalý náběh čerpání evropských dotací z nového programovacího období,“ vysvětluje Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Výrazný pokles kapitálových výdajů dokresluje také pokles jejich podílu na celkových výdajích, který se meziročně snížil o třetinu, konkrétně z 34 % na 23 %. Naopak finanční prostředky obcí uložené na bankovních účtech se zvýšily o více než čtvrtinu. Zatímco na konci roku 2015 měly obce uloženo u bank 83,4 miliardy korun, o rok později to bylo již 105,5 miliardy. Částka, kterou mají obce k dispozici na bankovních účtech, tak přesahuje polovinu jejich příjmů v roce 2016.

Konkrétní data o hospodaření obcí včetně jejich vizualizace a možnosti zobrazení výsledků hospodaření jednotlivých obcí v ČR jsou nově k dispozici také na webových stránkách www.informaceoobcich.cz.

Dluh obcí klesl o pět miliard korun

Výrazný pozitivní rozdíl mezi příjmy a výdaji obcí se projevil také ve výši jejich celkového dluhu, který se snížil o 5,3 miliardy, což je nejvíce za sledované období, tedy od roku 2011. Celkový dluh obcí bez Prahy tak činil ke konci minulého roku 48,5 miliardy korun. I přes výrazné snížení objemu dluhu jej loni měla více než polovina obcí. Z těchto obcí s dluhem měly nejvyšší dluh na obyvatele velmi malé obce do 199 obyvatel, konkrétně 12 902 korun. „Procento velmi malých obcí s dluhem je sice nejnižší ze všech velikostních kategorií, dluh má pouze 28 % z nich, ovšem pokud jsou zadlužené, jedná se v přepočtu na obyvatele o vyšší částky než u ostatních kategorií obcí. Pro velmi malé obce je přitom dluh obecně nebezpečnější než pro ty větší, protože jejich příjmy mohou v jednotlivých letech mnohem výrazněji kolísat a bankám se půjčování malých částek malým obcí nevyplácí. Proto menší obce v relativně větší míře využívají dodavatelské úvěry,“ říká Věra Kameníčková.

Dotace obcím se snížily o více než třetinu

Obce obdržely v roce 2016 dotace v celkové výši 30,7 miliardy korun. Jejich objem se meziročně snížil o 18 miliard, tedy o více než třetinu (- 37 %). Objem neinvestičních dotací se meziročně snížil o 1,8 miliardy na celkových 18,8 miliardy korun, zatímco investiční dotace klesly z 28,2 miliardy v roce 2015 na 11,9 miliardy v roce 2016, tedy o 58 %. Největší pokles přitom zaznamenaly středně velké obce s 500-999 obyvateli, u kterých došlo k poklesu o celé dvě třetiny.

Počet obcí, které neobdržely žádnou investiční dotaci, je nejvyšší v kategorii velmi malých obcí a s rostoucím počtem obyvatel se snižuje. U velmi malých obcí nezískalo v roce 2016 investiční dotaci 62 % z nich a v žádném z let 2013–2015 čtvrtina z nich. Z velkých obcí mezi jedním a pěti tisíci obyvateli letos investiční dotaci nezískala pětina obcí, ovšem v předchozím tříletém období obdrželo alespoň v jednom roce dotaci 98 % těchto obcí.

Kapitálové výdaje státního rozpočtu klesly o polovinu, Praha je naopak zvýšila

Zajímavé je také srovnání hospodaření obcí bez Prahy s příjmy a výdaji státního rozpočtu a Prahy. Na rozdíl od obcí se Praze a státnímu rozpočtu příjmy zvýšily. Praze také rostly celkové výdaje, stejně jako kapitálové výdaje. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích tak zůstal v Praze stejný jako v roce 2015. Ve srovnání s rokem 2015 se saldo rozpočtu zlepšilo výrazně v případě státního rozpočtu a obcí bez Prahy, zatímco přebytek rozpočtu Prahy byl v roce 2016 nižší než o rok dříve.

 

Graf 1: Průměrný iRating obcí v jednotlivých krajích v roce 2016

Zdroj: CRIF – Czech Crech Credit Bureau

Graf 2: Vývoj celkových příjmů a výdajů obcí v letech 20102016

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Graf 3: Vývoj celkového dluhu obcí v letech 20112016

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

 

Graf 4: Vývoj celkového objemu dotací obcím v letech 20132016

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

 

Graf 5: Podíl obcí bez investičních dotací po krajích v roce 2016 oproti období 20132016

 Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau