Srovnávací ekonomická analýza

Jaká je ekonomická situace obce ve srovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie?

Mohu zvýšit finanční stabilitu rozpočtového hospodaření a efektivitu používání rozpočtových prostředků?

Porovnání odhalí silnější i slabší stránky příjmových a výdajových oblastí rozpočtu. Výrazné odchylky si zaslouží pozornost finančního vedení a debatu nad jejich možnými změnami. Jsou výzvou k úpravě priorit na straně příjmů a zejména výdajů při sestavování rozpočtového výhledu.

  • Návrh osnovy je založen na druhovém i odvětvovém členění rozpočtové skladby obce. Předběžné výsledky poskytneme vedení obce a při následné konzultaci vybereme společně konkrétní oblasti příjmů nebo výdajů, které je třeba podrobit detailní analýze. Společně konzultujeme také následná opatření zaměřená na úpravu priorit finančního hospodaření.
  • Každá kapitola obsahuje odborné komentáře doplněné porovnávacími tabulkami a bohatou grafickou vizualizací zjištěných faktů. Texty, grafy i tabulky je možné následně používat i pro tvorbu vlastních dokumentů obce například pro veřejná zasedání nebo pro komunikaci s obchodními partnery.
  • Podrobná faktografická příloha je určena odborným pracovníkům z řad ekonomického vedení obce. Obsahuje podrobné tabulky a grafy s výčtem hodnot ukazatelů obce a srovnatelných obcí v okrese, v kraji a v celé České republice. Ukazatele se člení v souladu s rozpočtovou skladbou platnou pro obce. Příloha obsahuje samostatně druhové a odvětvové členění výdajů, v odvětvovém členění se uvádějí nejen celkové výdaje, nýbrž i výdaje běžné a kapitálové.

Publikace vyúsťuje syntézou silných a slabších stránek hospodaření obce, výčtem budoucích příležitostí a možných ohrožení.

 


Ukázka srovnávací ekonomické analýzy