Konzultace

Při setkání s představiteli obce a odbornými pracovníky ekonomického odboru

  • vysvětlíme ratingové hodnocení a jeho výhody pro obec
  • objasníme pozici obce vůči ostatním obcím České republiky na základě vybraných příjmových, výdajových a dalších ukazatelů
  • zamyslíme se nad scénářem vývoje finančních výsledků pro příští období
  • pokusíme se identifikovat možné zdroje pro zvýšení příjmů
  • budeme společně hledat možné úspory ve výdajích
  • podíváme se na společnosti s majetkovou účastí obce z hlediska jejich finanční stability, majetkových a personálních vazeb a přínosu pro rozpočet obce
  • pomůžeme posoudit důvěryhodnost žadatelů o veřejnou zakázku a ostatních obchodních partnerů