Vyšší Brod

Město Vyšší Brod si šest let po sobě udržuje nejvyyší ratingové hodnocení  „A“ – Bez rizika

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření Města Vyšší Brod za rok 2017 nejvyšším iRatingovým stupněm „A“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „A“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které velmi výrazně převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. O finanční stabilitě obce svědčí i fakt, že nejvyšší hodnocení získává již podruhé v řadě.

Město Vyšší Brod se nachází v okresu Český Krumlov v Jihočeském kraji a patří do velikostní kategorie 2 000 – 4 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 422 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Vyšší Brod dosáhlo v ČR pouze dalších 9, z toho Jihočeském kraji pouze 2.

Město každoročně postupně snižuje svůj dluh, jehož výše přepočtená na obyvatele byla navíc v roce 2017 devětkrát nižší než dluh ostatních obcí stejné velikostní kategorie. Díky podstatně vyšším daňovým příjmům a příjmům z poskytování služeb dosahuje Vyšší Brod trvale přebytku rozpočtu, v důsledku čehož značně narůstá objem hotovosti na bankovních účtech, jehož výše je v porovnání s ostatním obcemi více než trojnásobná.

Takto získané prostředky jsou zdrojem financování investičních aktivit pro rozvoj města. Na těch se ve stále menší míře podílejí také dotace, jejichž výše v roce 2017 byla již v porovnání s ostatními městy stejné velikostní kategorie zanedbatelná. V období 2014 – 2017 byl vynaložen největší objem investičních prostředků do bydlení (zateplování panelových domů a rekonstrukci obytných domů v majetku města, zasíťování nových stavebních pozemků pro RD), dovybavení sběrného dvora a komunálních služeb, obnovu vodohospodářské infrastruktury a to zejména díky roku 2017. Postupně město rozšiřuje kapacitu parkovacích míst na sídlišti. Pro zvýšení bezpečnosti dětí vybudovalo nový chodník, parkoviště a veřejné osvětlení u Základní školy. Větší investice provedlo město v roce 2016 do odvádění a čištění odpadních vod v místní části Studánky. Velký důraz je kladen na rozšiřování a zkvalitňování sociálních služeb a přípravě rozšíření kapacity v domě s pečovatelskou službou. Každoročně jsou vynakládaný nemalé finanční prostředky na zachování a obnovu kulturních památek a podporu NKP Cisterciáckého opatství.


Kontakt: Ing. Milan Zálešák, starosta
Email: starosta@mestovyssibrod.cz