Jesenice

Rating města Jesenice dosáhl podruhé za sebou nejvyšší hodnoty „A“ – Bez rizika

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření Města Jesenice za rok 2017 nejvyšším iRatingovým stupněm „A“ a udělila městu čestný Certifikát. Stupeň „A“ vypovídá o finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, jejichž hodnoty výrazně převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. O výborné finanční kondici města svědčí i fakt, že stejného hodnocení dosáhlo i v roce 2016.

Město Jesenice se nachází v okresu Praha-západ ve Středočeském kraji a patří do velikostní kategorie 5 000 – 9 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 144 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Jesenice dosáhlo v ČR pouze dalších 6, z toho ve Středočeském kraji už pouze 1.

Hospodaření města Jesenice se v posledních čtyřech letech vyznačovalo specifickými rysy oproti srovnatelně velkým městům. Jako jedno z mála měst zažilo růst obyvatel, a to poměrně značný
(+ 14 %). Tento vývoj přispěl ke zvýšení objemu sdílených daní, a tím pádem i k rychlejšímu růstu celkových příjmů. Ty vykázaly oproti srovnatelným městům téměř dvojnásobnou dynamiku v daném období. Vzhledem k tomu, že počet obyvatel Jesenice zdaleka převyšuje průměrný počet obyvatel v dané velikostní kategorii, byla výše příjmů Jesenice v přepočtu na obyvatele v celém období nižší než u srovnatelných měst. Přepočteme-li však příjmy na jedno město, pak Jesenice dosahovala vyšších hodnot.

Ještě větší odstup než u příjmů nalezneme u výdajů. Celkové výdaje Jesenice se mezi rokem 2014 a 2017 zvýšily pětkrát rychleji než ve srovnatelných městech. Jesenice vykázala mnohem vyšší úspory. Ušetřila 17 % celkových příjmů (rozdíl mezi kumulovanými příjmy a výdaji mezi rokem 2014 a 2017), zatímco srovnatelná města pouze 6 %.

Souběžně s tím vykázala Jesenice vyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích. V průměru investovala ročně třetinu celkových výdajů. Na financování kapitálových výdajů Jesenice se nepodílely dluhové nástroje, protože dluh se snížil o 60 % za poslední čtyři roky. Pokles dluhu byl rychlejší než ve srovnatelných městech. Nevyužila ani rezervy nakumulované v minulosti, protože objem krátkodobého finančního majetku se zvýšil o 90 %, což je více než ve srovnatelných městech.

Na financování kapitálových výdajů měla Jesenice k dispozici méně investičních dotací. V průměru kryly ročně pouze 9 % kapitálových výdajů, což je třetina oproti srovnatelným městům. Rovněž podíl kapitálových příjmů na financování kapitálových výdajů byl nižší. Důležitým zdrojem peněz pro financování kapitálových výdajů Jesenice se stal přebytek běžného rozpočtu, čili úspory vzniklé při financování provozu. Jesenice ušetřila v rámci běžného rozpočtu ročně 42 % běžných příjmů, zatímco srovnatelná města jen 25 %.  Jesenice tak má dostatečné rezervy na budoucí kapitálové výdaje, a to i v podmínkách, že objem investičních dotací pro obce se bude postupně snižovat.

V období 2014 – 2017 byl vynaložen největší objem investičních prostředků na nákupy pozemků, zadávací a projektovou dokumentaci pro novou ZŠ ve Zdiměřicích , rekonstrukci budovy ZŠ čp. 77 „U Oveček“ a výstavbu sportovního hřiště ZŠ Jesenice. V letech 2014 – 2017 byla realizována splašková kanalizace v ul. K Šeberovu a Zvonková Horní Jirčany, rozšířena ČOV Zdiměřice a Osnice, pořízen záložní zdroj, došlo k úhradě příspěvku obci Psáry a Vestec na napojení splaškové kanalizace a k prodloužení kanalizačního řadu Jesenice – Šátalka. V roce 2017 proběhla větší investice, a to koupě pozemku pro ČOV Jesenice. V porovnání s ostatním městy stejné velikostní kategorie jsou trvale nadprůměrné také investice do péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, především do nákupu komunální techniky (zametací stroj, 2 multikáry, svahová sekačka, komunální vysavač, komunální stroj Holder, zametací kartáče a další nástavby na komunální techniku).


Kontakt: Mgr. Radka Vladyková, starostka
Email: radka.vladykova@mujesenice.cz