FAQ

V čem je služba odlišná od výstupů, které si zpracovávají obce samotné či pomocí externích firem?

Obce a města samotná mají velmi dobrý a detailní přehled o vlastním hospodaření. Originálním rysem našich služeb je porovnání ekonomiky obce s okolím. Významné odchylky od průměrů ostatních obcí odhalí rozdíly v příjmové i výdajové části rozpočtu a pomohou identifikovat možné zdroje pro zvýšení příjmů i možné úspory ve výdajích.

iRatingový stupeň není založen na prostém výpočtu poměrových ukazatelů jedné obce. Je syntézou poznatků o rozpočtovém a finančním hospodaření všech obcí stejné velikostní kategorie za několik posledních let. Postihuje všechny významné aspekty finančního hospodaření a koresponduje s podobnými modely používanými v bankovním sektoru.

Jaká data do hodnocení vstupují?

Pro výsledky iRatingu a Srovnávacích analýz zpracováváme rozpočtová a účetní data obcí České republiky. Do výpočtů a analýz vstupují také historické časové řady údajů a z důvodů objektivního porovnání potřebujeme pro svoji práci zpracovat data o všech obcích.

Demografická data, údaje o technické a občanské vybavenosti a další statistiky získáváme z Českého statistickéhu úřadu.

Data o firmách kompilujeme z mnoha veřejně dostupných zdrojů (Veřejný rejstřík a Sbírka listin, Insolvenční rejstřík, Registr ekonomických subjektů, Centrální evidence dotací z rozpočtu, Údaje o registraci DPH, Registr živnostenského podnikání atd.). Významnými dodavateli jsou také smluvní partneři z řad inkasních agentury se svými informacemi o dlužnících z obchodních vztahů.

Databáze Cribis je vlajkovou lodí našich služeb pro prevenci rizik z obchodního vztahu a využívá ji řada finančních institucí, úřadů státní správy a velkých i malých společností.

Jaké je využití a přínos pro město?

Kromě iRatingu zjistí město prostřednictvím Srovnávací analýzy svoji ekonomickou pozici vůči ostatním městům stejné velikostní kategorie. Porovnání odhalí odchylky v příjmové i výdajové části rozpočtu, pomůže identifikovat možné zdroje pro zvýšení příjmů i možné úspory ve výdajích a je zdrojem pro sestavení rozpočtového výhledu.

Analýza firem s majetkovou účastí města pomůže posoudit efektivitu prostředků vynakládaných městem z hlediska přínosu firem pro rozpočet města.

Profily obchodních partnerů nebo žadatelů o veřejnou zakázku jsou podkladem pro rozhodování o obchodních podmínkách s partnery, průběžný monitoring je prevencí rizika krachu obchodního vztahu.

Jaké je využití a přínos pro malou obec?

Dobrý iRatingový stupeň potvrdí správně nastavený trend finančního vedení obce. Je signálem pro veřejnost, že obec dokáže dostát svým závazkům, poskytované služby jsou bezpečně financovány a rozpočtové hospodaření je vedeno zodpovědným způsobem.

Horší iRatingový stupeň je signálem, že obec nevyužívá dostatečně potenciál příjmů z vlastní činnosti nebo některé její výdajové položky jsou nadhodnocené. Je důvodem k zamyšlení nad úpravou rozpočtových priorit.

Informace o konkrétních společnostech pomůže obci při rozhodování, nakolik je riskantní s nimi vstupovat do obchodního vztahu.