Vyšší Brod

Město Vyšší Brod si šest let po sobě udržuje nejvyyší ratingové hodnocení  „A“ – Bez rizika

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření Města Vyšší Brod za rok 2017 nejvyšším iRatingovým stupněm „A“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „A“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které velmi výrazně převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. O finanční stabilitě obce svědčí i fakt, že nejvyšší hodnocení získává již podruhé v řadě.

Město Vyšší Brod se nachází v okresu Český Krumlov v Jihočeském kraji a patří do velikostní kategorie 2 000 – 4 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 422 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Vyšší Brod dosáhlo v ČR pouze dalších 9, z toho Jihočeském kraji pouze 2.

Město každoročně postupně snižuje svůj dluh, jehož výše přepočtená na obyvatele byla navíc v roce 2017 devětkrát nižší než dluh ostatních obcí stejné velikostní kategorie. Díky podstatně vyšším daňovým příjmům a příjmům z poskytování služeb dosahuje Vyšší Brod trvale přebytku rozpočtu, v důsledku čehož značně narůstá objem hotovosti na bankovních účtech, jehož výše je v porovnání s ostatním obcemi více než trojnásobná.

Takto získané prostředky jsou zdrojem financování investičních aktivit pro rozvoj města. Na těch se ve stále menší míře podílejí také dotace, jejichž výše v roce 2017 byla již v porovnání s ostatními městy stejné velikostní kategorie zanedbatelná. V období 2014 – 2017 byl vynaložen největší objem investičních prostředků do bydlení (zateplování panelových domů a rekonstrukci obytných domů v majetku města, zasíťování nových stavebních pozemků pro RD), dovybavení sběrného dvora a komunálních služeb, obnovu vodohospodářské infrastruktury a to zejména díky roku 2017. Postupně město rozšiřuje kapacitu parkovacích míst na sídlišti. Pro zvýšení bezpečnosti dětí vybudovalo nový chodník, parkoviště a veřejné osvětlení u Základní školy. Větší investice provedlo město v roce 2016 do odvádění a čištění odpadních vod v místní části Studánky. Velký důraz je kladen na rozšiřování a zkvalitňování sociálních služeb a přípravě rozšíření kapacity v domě s pečovatelskou službou. Každoročně jsou vynakládaný nemalé finanční prostředky na zachování a obnovu kulturních památek a podporu NKP Cisterciáckého opatství.

Nýřany

Město Nýřany získalo i za rok 2017 nejvyšší iRatingové hodnocení „A“ – Bez rizika

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření Města Nýřany za rok 2017 nejvyšším iRatingovým stupněm „A“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „A“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které velmi výrazně převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. O finanční stabilitě obce svědčí i fakt, že nejvyšší hodnocení získává již podruhé v řadě.

Město Nýřany se nachází v okresu Plzeň – sever v Plzeňském kraji a patří do velikostní kategorie 5 000 – 9 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 144 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Nýřany dosáhlo v ČR pouze 7 a v Plzeňském kraji už žádná jiná obec.

Město má velmi nízký dluh, jehož výši navíc již od roku 2012 postupně snižuje. V roce 2017 byla výše dluhu v přepočtu na obyvatele více než desetinásobně nižší než v ostatních obcích stejné velikostní kategorie. Díky vyšším daňovým příjmům a neinvestičním dotacím ze státního rozpočtu dosahují Nýřany od roku 2015 značného přebytku rozpočtu, v důsledku čehož značně narůstá objem hotovosti na bankovních účtech, jehož výše je v porovnání s ostatním obcemi téměř trojnásobná.

Kunvald

Městys Kunvald si pět let po sobě udržuje nejvyšší ratingové hodnocení  „A“ – Bez rizika.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření městysu Kunvald za rok 2017 nejvyšším iRatingovým stupněm „A“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „A“ vypovídá o finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, jejichž hodnoty výrazně převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení městysu potvrzuje i fakt, že stejný ratingový stupeň si obec drží již od roku 2013.

Městys Kunvald se nachází v okresu Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji a patří do velikostní kategorie 500 – 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 1374 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Kunvald dosáhlo pouze 5 % z nich, v Pardubickém kraji pak již pouze 7 dalších obcí.

Městys hospodaří bez dluhů a díky trvalému každoročnímu přebytku rozpočtu kumuluje na svých bankovních účtech likvidní prostředky, které pak slouží jako jeden ze zdrojů financování investičních aktivit rozvoje bez přispění dotací. Význačným rysem jeho hospodaření jsou podstatně nižší výdaje na spotřebu promítající se do úspor při nákupu služeb a materiálu a také bezmála třikrát nižší výdaje na nákup vody, paliv a energií.

Jesenice

Rating města Jesenice dosáhl podruhé za sebou nejvyšší hodnoty „A“ – Bez rizika

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření Města Jesenice za rok 2017 nejvyšším iRatingovým stupněm „A“ a udělila městu čestný Certifikát. Stupeň „A“ vypovídá o finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, jejichž hodnoty výrazně převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. O výborné finanční kondici města svědčí i fakt, že stejného hodnocení dosáhlo i v roce 2016.

Město Jesenice se nachází v okresu Praha-západ ve Středočeském kraji a patří do velikostní kategorie 5 000 – 9 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 144 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Jesenice dosáhlo v ČR pouze dalších 6, z toho ve Středočeském kraji už pouze 1.

Hospodaření města Jesenice se v posledních čtyřech letech vyznačovalo specifickými rysy oproti srovnatelně velkým městům. Jako jedno z mála měst zažilo růst obyvatel, a to poměrně značný
(+ 14 %). Tento vývoj přispěl ke zvýšení objemu sdílených daní, a tím pádem i k rychlejšímu růstu celkových příjmů. Ty vykázaly oproti srovnatelným městům téměř dvojnásobnou dynamiku v daném období. Vzhledem k tomu, že počet obyvatel Jesenice zdaleka převyšuje průměrný počet obyvatel v dané velikostní kategorii, byla výše příjmů Jesenice v přepočtu na obyvatele v celém období nižší než u srovnatelných měst. Přepočteme-li však příjmy na jedno město, pak Jesenice dosahovala vyšších hodnot.

Ještě větší odstup než u příjmů nalezneme u výdajů. Celkové výdaje Jesenice se mezi rokem 2014 a 2017 zvýšily pětkrát rychleji než ve srovnatelných městech. Jesenice vykázala mnohem vyšší úspory. Ušetřila 17 % celkových příjmů (rozdíl mezi kumulovanými příjmy a výdaji mezi rokem 2014 a 2017), zatímco srovnatelná města pouze 6 %.

Souběžně s tím vykázala Jesenice vyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích. V průměru investovala ročně třetinu celkových výdajů. Na financování kapitálových výdajů Jesenice se nepodílely dluhové nástroje, protože dluh se snížil o 60 % za poslední čtyři roky. Pokles dluhu byl rychlejší než ve srovnatelných městech. Nevyužila ani rezervy nakumulované v minulosti, protože objem krátkodobého finančního majetku se zvýšil o 90 %, což je více než ve srovnatelných městech.

Na financování kapitálových výdajů měla Jesenice k dispozici méně investičních dotací. V průměru kryly ročně pouze 9 % kapitálových výdajů, což je třetina oproti srovnatelným městům. Rovněž podíl kapitálových příjmů na financování kapitálových výdajů byl nižší. Důležitým zdrojem peněz pro financování kapitálových výdajů Jesenice se stal přebytek běžného rozpočtu, čili úspory vzniklé při financování provozu. Jesenice ušetřila v rámci běžného rozpočtu ročně 42 % běžných příjmů, zatímco srovnatelná města jen 25 %.  Jesenice tak má dostatečné rezervy na budoucí kapitálové výdaje, a to i v podmínkách, že objem investičních dotací pro obce se bude postupně snižovat.

V období 2014 – 2017 byl vynaložen největší objem investičních prostředků na nákupy pozemků, zadávací a projektovou dokumentaci pro novou ZŠ ve Zdiměřicích , rekonstrukci budovy ZŠ čp. 77 „U Oveček“ a výstavbu sportovního hřiště ZŠ Jesenice. V letech 2014 – 2017 byla realizována splašková kanalizace v ul. K Šeberovu a Zvonková Horní Jirčany, rozšířena ČOV Zdiměřice a Osnice, pořízen záložní zdroj, došlo k úhradě příspěvku obci Psáry a Vestec na napojení splaškové kanalizace a k prodloužení kanalizačního řadu Jesenice – Šátalka. V roce 2017 proběhla větší investice, a to koupě pozemku pro ČOV Jesenice. V porovnání s ostatním městy stejné velikostní kategorie jsou trvale nadprůměrné také investice do péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, především do nákupu komunální techniky (zametací stroj, 2 multikáry, svahová sekačka, komunální vysavač, komunální stroj Holder, zametací kartáče a další nástavby na komunální techniku).

Nová Bystřice

Hospodaření Města Nová Bystřice za rok 2015 bylo potřetí v řadě oceněno iRatingovým stupněm „A“

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. aktuálně ohodnotila hospodaření Města Nová Bystřice za rok 2015 nejvyšším iRatingovým stupněm „A“ a udělila městu čestný Certifikát. Stupeň „A“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které velmi výrazně převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. navíc okolní prostředí i ekonomické podmínky regionu dávají velmi dobré předpoklady dalšího rozvoje.

Město Nová Bystřice se nachází v okresu Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji a patří do kategorie
2 000 – 4 999 obyvatel. Z celkového počtu 106 obcí v okresu Jindřichův Hradec dosáhlo hodnocení iRatingovým stupněm „A“ pouze 17 obcí.

Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních výkazů všech obcí ČR, vybraných dat Českého statistického úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako například míra nezaměstnanosti v okresu, podnikatelská aktivita v okresu, průměrná mzda v kraji a další. Reflektuje celkový vývoj ukazatelů za poslední tři roky a společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ho zpracovává každoročně pro všechny obce již od roku 2002.

Hradčovice

Hospodaření Obce Hradčovice je již potřetí v řadě oceněno iRatingovým stupněm „A“

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření Obce Hradčovice za rok 2015 nejvyšším iRatingovým stupněm „A“ a udělila obci čestný Certifikát. Tohoto nejvyššího hodnocení dosáhla obec také v létech 2013 a 2014. Stupeň „A“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které velmi výrazně převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. navíc okolní prostředí i ekonomické podmínky regionu dávají velmi dobré předpoklady dalšího rozvoje.

Obec Hradčovice se nachází v okresu Uherské Hradiště ve Zlínském kraji a patří do kategorie
1 000 – 1 999 obyvatel. Z celkového počtu 78 obcí v okresu Uherské Hradiště dosáhla hodnocení iRatingovým stupněm „A“ pouze 1 další obec.

Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních výkazů všech obcí ČR, vybraných dat Českého statistického úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako například míra nezaměstnanosti v okresu, podnikatelská aktivita v okresu, průměrná mzda v kraji a další. Reflektuje celkový vývoj ukazatelů za poslední tři roky a společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ho zpracovává každoročně pro všechny obce již od roku 2002.